Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Întrebări frecvente

Șomeri și angajați

1. De ce să îmi fac un cont în portalul SMART?

Portalul reprezintă un instrument inovativ de gestiune a competențelor profesionale ale unui individ și de evaluare a necesităților de formare profesională a acestuia. Astfel, în cazul unei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, procesul de aplicare pentru un loc de muncă și modul în care se desfășoară consilierea profesională este simplificat. 

Pe de altă parte, SMART oferă o gamă largă de servicii "self service", prin care un candidat poate avea acces oricând la dosarul său de șomaj,  poate genera și descărca documente precum CV în fomat Europass și poate completa documentele necesare serviciului de consiliere profesională (fișa de consiliere, chestionare).  

2. Cine are calitatea de şomer?

Are calitatea de şomer persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; 
 • starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
 • nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;
 • este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

3. Ce documente sunt necesare pentru înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă?

Trebuie să vă prezentați la agenția de care aparțineți cu următoarele documente:

 • actul de identitate;
 • actele de studii şi de calificare;
 • carnetul de muncă sau alte acte care atestă existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte faptul că persoana este clinic sănătoasă/aptă de muncă sau că are eventuale restricţii medicale.

După înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, puteți solicita de la agenția de care aparțineți crearea unui cont în cadrul portalului SMART. Pentru a afla cum vă înregistrați în cadrul portalului, accesați Procedura de înregistrare, din cadrul meniului ȘOMERI ȘI ANGAJAȚI.

4. Cine beneficiază de indemnizaţie de şomaj ?

Beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care se găsesc în una dintre următoarele situaţii:

 1. le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor; 
 2. le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
 3. le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost încadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;
 4. le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 5. au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
 6. au încetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;
 7. le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
 8. reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;
 9. le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cel de natura celor prevăzute la lit. a) –e), g) şi h) ale art. 17 din Legea nr. 76/2002, în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj; şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
- nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
- nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;
- sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

5. Când se suspendă plata indemnizaţiei de şomaj ?

Plata indemnizaţiei de şomaj se suspendă în următoarele situaţii:

 1. la data la care nu şi-a îndeplinit obligaţia de a se prezenta la agenție la data programată;
 2. pe perioada îndeplinirii serviciului militar activ;
 3. la data încadrării în muncă, conform legii, pe o perioadă determinată de cel mult 12 luni;
 4. la data obţinerii autorizării pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj, la cererea persoanei care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Elveţia pentru a căuta un loc de muncă şi doreşte să îşi menţină plata indemnizaţiei de şomaj, conform prevederilor legale, pe o perioadă de maximum 3 luni sau, după caz, 6 luni, cu aprobarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îţi are, după caz, domiciliul sau reşedinţa;
 5. pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de până la 12 luni;
 6. la data pensionării pentru invaliditate;
 7. pe perioada acordării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, a indemnizaţiei de maternitate şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap;
 8. pe perioada incapacităţii temporare de muncă mai mare de 3 zile datorită accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, a altor forme de pregatire profesională, în timpul şi din cauza practicii profesionale;
 9. pe perioada acordării plăţilor compensatorii, potrivit legii, în situaţia în care aceste drepturi băneşti se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 10. la data plecării din ţară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la cererea persoanei, în situaţia în care plata indemnizaţiei de şomaj nu se suspendă în condiţiile lit. d.;
 11. la data începerii desfăşurării unei activităţi pentru o perioadă mai mică de 12 luni, în baza unui raport juridic în considerarea căruia se realizează venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 lin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil sau în temeiul Legii nr. 96/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 53/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 12.  

Angajatori

1. De ce să îmi fac un cont în portalul SMART?

Portalul oferă posibilitatea vizualizării cu ușurință a profilurilor persoanelor în căutarea unui loc de muncă, procesul de mediere dintre candidat și angajator fiind realizat online de către funcționarul public. Astfel, ca angajator aveți acces la o listă actualizată a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, vă puteți încărca oferta loc de muncă direct în portal. De asemenea, aveți acces la o serie de informații utile angajaților.

2. Ce facilități aș avea dacă aș încadra în muncă absolvenți ?

Conform legii în vigoare, angajatorii care încadrează în muncă, prin încheierea de contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ vor primi lunar, pe o perioadă de 12 luni (şi în cazul absolvenţilor cu handicap pentru o perioadă de 18 luni), pentru fiecare absolvent:

- o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
- o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
- o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Aceşti absolvenţi pot fi încadraţi o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ, în termen de 12 luni de la absolvirea studiilor.

Pentru a beneficia de această facilitate, angajatorul trebuie să încheie o convenţie cu agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti în termen de 12 luni de la absolvirea studiilor. În caz contrar, angajatorul nu mai poate beneficia de această facilitate, întrucât termenul de 12 luni menţionat anterior este unul de decădere.

Odată ce absolvenţii au fost încadraţi în muncă, angajatorii sunt obligaţi să menţină această angajare cel puţin 18 luni, în caz contrar fiind obligaţi, în anumite cazuri de încetare, să restituie în totalitate agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

 
3. Care sunt cazurile de încetare a raporturilor de muncă între angajator şi absolvent care duc la restituirea tuturor sumelor primite de la stat?
 • încetarea raportului de muncă prin acordul părţilor;
 • încetarea raportului de muncă a avut loc ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească;
 • încetarea raportului de muncă a avut loc ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
 • încetarea raportului de muncă a avut loc ca urmare a faptului că salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care a fost încadrat;
 • încetarea raportului de muncă a avut loc ca urmare a desfiinţării postului deţinut de acesta.
4. Ce facilități aș avea dacă aș încadra în muncă șomeri ?
 • șomeri de peste 45 de ani sau care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale

Angajatorii care încadrează în muncă astfel de persoane primesc lunar, pentru o perioadă de 12 luni pentru fiecare persoană, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. 

În cazul în care încadrarea în muncă este pe o perioadă mai mică de 18 luni, iar încetarea se datorează pentru unul dintre motivele enumerate la întrebarea 3), atunci angajatorii sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

 • șomeri care în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc condițiile legale de pensionare(pensie anticipată parțială sau pensie pentru limită de vârstă

În cazul acestei categorii de persoane, angajatorul va primi lunar, pe perioada angajării şi până la data îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare, o sumă egală  cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

În cazul încadrării în muncă a şomerilor de peste 45 de ani, a şomerilor care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, precum şi a şomerilor care mai au cinci ani (de la data angajării) până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, NU vor beneficia de aceste facilităţi angajatorii care în ultimii doi ani au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din aceste categorii.

În vederea acordării facilităţilor în cazul categoriilor de şomeri enumerate mai sus, angajatorul este obligat să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau cea a municipiului Bucureşti, în termen de 12 luni de la angajarea acestora. În caz contrar, angajatorul nu va mai putea beneficia de aceste facilităţi întrucât acesta este un termen de decădere.

5. Care este termenul de depunere al locurilor de muncă vacante?

Angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene în raza cărora îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Prin locuri de muncă vacante se înţelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou create. Comunicarea de către angajatori se va face pe suport de hârtie sau în format electronic, pe suport magnetic ori e-mail.

Necomunicarea lunară a locurilor de muncă vacante constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei.