Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Parteneri

BENEFICIAR

Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin

AJOFM Caraș-Severin funcționează ca unitate cu personalitate juridică, este subordonată ANOFM și are caracter public.

Principalul său obiectiv îl reprezintă creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și implicit scăderea ratei șomajului. Pentru realizarea obiectivelor sale, AJOFM Caraș-Severin are următoarele atribuții principale:

 • organizează, prestează și finantează, în conditiile legii, servicii de formare profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă;
 • orientează persoanele neîncadrate în muncă și mediază între acestea și angajatorii din țară, în vederea realizării echilibrului dintre cerere și ofertă pe piața internă a forței de muncă;
 • organizează serviciile de stabilire, plată și evidență a ajutoarelor, alocațiilor și indemnizațiilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj;
 • implementează programe finanțate din Fondul Social European;

Pagină web: http://www.ajofmcs.ro/

 

PARTENERI

1. Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș

Împreună cu agențiile județene și sub coordonarea și îndrumarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aplică politicile și strategiile privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, având următoarele obiective principale:

 • stimularea ocupării forței de muncă și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă;
 • prevenirea șomajului;
 • asigurarea egalității de șanse pe piața internă a forței de muncă și combaterea oricăror forme de discriminare pe piața muncii;
 • creșterea incluziunii sociale;
 • protecția persoanelor în cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj;

AJOFM Timiș asigură, prin agențiile locale și prin Centrul de Informare și Consiliere privind Cariera, servicii gratuite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și agenților economici, în baza Legii 76/2002,

 • informarea și consilierea profesională;
 • medierea muncii;
 • formarea profesională;
 • consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri;
 • completarea veniturilor salariale ale angajaților;
 • stimularea mobilității forței de muncă;
 • informarea, consilierea și medierea potențialilor lucrători mobili cu privire la oportunitățile de a lucra în UE/SEE ca âi despre condițiile de muncă și de viață din spațiul economic european;

Servicii oferite angajatorilor:

 • medierea între cererea și oferta de locuri de muncș;
 • preselecția candidaților pentru locurile de muncă declarate vacante;
 • sprijinirea angajatorilor interesați să recruteze lucrători din țări ale SEE;
 • acordarea subvențiilor și facilităților definite de Legea 76/2002.

Pagină web: http://www.timis.anofm.ro/

 

2. Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș

Realizează, în principal, următoarele activităţi:

 • informarea şi consilierea profesională;
 • medierea muncii;
 • formarea profesională;
 • consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
 • completarea, în condiţiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi care se angajează pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare;
 • stimularea mobilităţii forţei de muncă;
 • stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor;
 • stimularea angajatorilor care încadrează în muncă persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă;
 • acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
 • efectuarea plaţii drepturilor de protecţie socială ce se suportă din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit legii;
 • efectuarea plătii creanţelor salariale ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă asigură, fără plată, persoanelor fizice sau juridice interesate, în condiţiile legii, servicii pentru ocuparea forţei de muncă:

 • medierea între cererea şi oferta pe piaţa muncii;
 • selecţionarea candidaţilor pentru ocuparea locurilor de muncă;
 • aplicarea măsurilor de stimulare pentru crearea de noi locuri de muncă;
 • consilierea pentru crearea de întreprinderi mici şi mijlocii;
 • stimularea angajării absolvenţilor şi a altor categorii de persoane, în condiţiile legii;
 • alte servicii specifice. 

Pagină web: http://www.maramures.anofm.ro/

 

3. Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți

Principalele activităţi desfăşurate sunt:

 • organizarea, prestarea şi finanţarea, în condiţiile legii, a serviciilor de ocupare şi formare profesională a forţei de muncă neîncadrate, prin compartimentele de specialitate şi prin prestatorii de servicii;
 • sprijinirea mobilităţii forţei de muncă şi asigurarea flexibilităţii functţionale a pieţei muncii;
 • coordonarea şi asigurarea prestaţiilor pentru realizarea politicii de ocupare şi circulaţie a forţei de muncă pe plan intern şi internaţional;
 • organizarea şi asigurarea, prin serviciile de specialitate, a informării, consilierii şi orientării profesionale a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea ocupării şi realizării echilibrului între cererea şi oferta de forţă de muncă;
 • coordonarea şi realizarea serviciilor de preconcediere în situaţii de concedieri masive de personal;
 • susţinerea relaţiilor de parteneriat şi cofinanţare în crearea de noi locuri de muncă, îndeosebi în zonele defavorizate şi în cele în care piaţa muncii este puternic tensionată;
 • propunerea de programe de ocupare de nivel local, sau dupa caz, zonal;
 • aplicarea la nivel judeţean a prevederilor referitoare la prestaţiile de şomaj din cadrul acordurilor bilaterale încheiate de Romania cu alte state în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială;
 • realizarea la nivel judeţean a măsurilor cuprinse în Planul de implementare la nivel local a legislaţiei armonizate cu acquis-ul comunitar, oferă servicii persoanelor fizice şi persoanelor juridice în vederea iniţierii şi realizării activităţilor specifice stimulării ocupării forţei de muncă, combaterii şi prevenirii şomajului, în funcţie de oportunităţiile şi condiţiile concrete de manifestare ale pieţei locale a muncii, în baza programelor de ocupare. 

Pagină web: http://www.ajofmmehedinti.ro/

 

4. SC INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING SRL

Începand din anul 2008, SC Insoft Development & Consulting a evoluat constant și și-a propus să devină unul dintre cei mai importanți jucători ai pieței IT&C și de consultanță din România.

Compania dezvoltă o gamă largă de soluții informatice adresate domeniului educațional, muncii, administrației centrale și locale și mediului de afaceri pe care le implementează cu succes la diverși clienți din mediul public și privat, răspunzând cu promptitudine solicitărilor venite din partea acestora.

Compania deține un know-how exhaustiv și o echipă de specialiști pregatită pentru a face față celor mai diverse cerințe ale pieței, o piață dinamică aflată într-o permanentă schimbare. Astfel, echipa are competențe în management de proiect, dezvoltare și implementare de sisteme informatice integrate, dezvoltare de conținut educațional interactiv, instruire și formare profesională, asigurarea calității, asigurare de suport și mentenanță, atât pentru proiecte comerciale, cât și pentru proiecte finanțate din fonduri europene. Partenerul 4 desfășoară proiecte ce îmbină aplicații de software, dezvoltate în tehnologii de ultimă generație, cu echipamente hardware și de comunicații, produse de cele mai renumite companii internaționale.

Pagină web: http://www.insoft-dc.ro/